Obchodní podmínky

14 min. čtení

Všeobecné podmínky

 1. Objednávky služeb jsou vyřizovány výhradně přes majitelku společnosti Petland – Anetu Baklovou. Dovoluji si ukončit spolupráci s těmi, kteří toto pravidlo nerespektují.
 2. Mé služby je možné objednat pouze vyplněním formuláře závazné objednávky nebo prostřednictvím webové kalkulačky.
 3. Odesláním objednávkového formuláře, formuláře webové kalkulačky nebo registrace pro odeslání komentáře na tomto webu souhlasíte se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 95/46/ES (GDPR). Souhlas uděluje na dobu neurčitou ode dne jeho udělení a má právo na vymazání svých osobních údajů. Více informací v Zásadách ochrany osobních údajů.
 4. Odesláním objednávky služeb majitel zvířete souhlasí s aktuálním ceníkem a s těmito obchodními podmínkami.
 5. Při rezervaci termínu hlídání zvířete je vybírána nevratná záloha o výši 30-50 % (viz níže Zálohy a storno podmínky).
 6. Stálí zákazníci jsou před začátkem hlídání povinni nahlásit případnou změnu bydliště a e-mailového či telefonického kontaktu. Všichni zákazníci mohou být vyzváni k tomu, aby mi nechali náhradní kontakt na někoho, s kým se budu moci spojit v případě, že spojení s majitelem zvířete nebude možné.
 7. Majitel zvířete mě před hlídáním musí seznámit s povahou svého zvířete, především s tolerancí lidí a ostatních zvířat. Majitel zvířete je povinen mě upozornit na nestandardní chování svého zvířete.
 8. Majitel zvířete je povinen mě před hlídáním informovat o zdravotním stavu zvířete, o lécích, které užívá, a jejich dávkování a dodat mi léky v potřebném množství vystačujícím na dobu hlídání.
 9. Majitel zvířete souhlasí s tím, že zvíře může během hlídání přicházet do styku s jinými zvířaty.
 10. Zvíře je možné přivézt/odvézt každý den v době od 8:30 do 20:30. Po domluvě je možné přivézt/odvézt zvíře i v době od 20:30 do 8:30, ale za příplatek 200 Kč.
 11. Za zvíře, které jeho majitel doveze před 12.hodinou, se platí jako za celý den. Po 12.hodině se platí polovina ceny za daný den. Za zvíře, pro které si majitel přijede do 12 hodin, je cena za den poloviční a po 12.hodině se platí celý den.
 12. Po domluvě je možné zajistit transport zvířete po Praze a blízkém okolí za 15 Kč/km. Při převozu klece je třeba počítat ještě s manipulačním poplatkem 100 Kč/cestu.
 13. Majitel zvířete zvíře dopraví na předem domluvenou adresu v předem domluveném čase. Tolerance čekání na majitele zvířete oproti domluvenému času je 15 minut. Za každých dalších 15 minut čekání bez omluvy před domluveným termínem může být účtováno 50 Kč. Pokud bude celková doba zpoždění majitele zvířete oproti domluvenému času činit dobu delší než 30 minut, zvíře nemusí být na hlídání přijato a hlídání může být zrušeno. V takovém případě by zrušení hlídání bylo majiteli zvířete oznámeno telefonicky nebo formou sms, v případě, že nebude možné se s ním telefonicky spojit. Pokud je celková doba zpoždění majitele zvířete oproti domluvenému času delší než 30 minut, může mu být zrušeno vydání zvířete. V tom případě bude majiteli zvířete telefonicky nabídnut jiný čas vyzvednutí zvířete, nebo formou sms, v případě, že nebude možné se s ním telefonicky spojit.
 14. Nevyzvedne-li si majitel své zvíře v předem domluvený čas v den ukončení hlídání, bude vyzván k vyzvednutí zvířete v náhradním termínu. Za každý den prodlení oproti původnímu termínu vyzvednutí může být k ceně za hlídání účtována smluvní pokuta, která činí sazbu za den hlídání stanovenou aktuálním ceníkem + 20 %.
 15. Pokud se majitel zvířete nedostaví v domluveném termínu na předání zvířete, a to bez omluvy, automaticky s ním ukončuji jakoukoliv budoucí spolupráci.
 16. Vyhrazuji si právo nepřijmout na hlídání zvíře, které jeví známky nemoci. Zvířata se zdravotním problémem nepřijímám bez písemné zprávy od veterinárního lékaře o jeho nemoci a léčbě. Infekční zvířata nepřijímám v žádném případě. Dále si vyhrazuji právo nepřijmout na hlídání zvíře bez platného očkování – u psů, koček a fretek proti vzteklině a u králíků proti králičímu moru a myxomatóze. Dále nepřijímám zvířata s parazity.
 17. V případě, že se zvíře nebude jevit zcela zdravé a bude již nějakou dobu v mé péči, bude přemístěno do izolace a majiteli zvířete bude navíc účtován poplatek 100 Kč na den.
 18. Majitel zvířete (psa, kočky, fretky a králíka) je povinen mi v den předání zvířete předat i očkovací průkaz s potvrzením o vyžadovaném nebo státem daném očkování. Majitel psa je dle vyhlášky č. 302/2017 Sb. veterinárního zákona č. 166/1999 Sb. povinen mít svého psa očipovaného a s platným očkováním proti vzteklině. Číslo mikročipu musí být uvedeno v očkovacím průkazu nebo pasu psa. Štěňata musí být označena mikročipem nejpozději v době prvního očkování proti vzteklině, tedy v půl roce věku.
 19. Majitel zvířete je dále povinen mi v den předání zvířete předat i krmení, na které je zvíře zvyklé. V případě nedostatečného množství krmení na pobyt zvířete krmení zajistím a náklady vyúčtuji dle aktuálního ceníku majiteli zvířete při jeho vyzvednutí.
 20. Zavazuji se zvířeti zajistit nezbytnou péči s ohledem na jeho zdravotní stav a jeho potřeby.
 21. Pokud dojde k poranění či onemocnění zvířete v průběhu hlídání, jdou veškeré náklady k tíži jeho majitele, a to včetně dopravy k veterinárnímu lékaři, kdy si účtuji 15 Kč za km. Za čekání u veterinárního lékaře je účtováno 300 Kč/hod. V případě onemocnění zvířete bude jeho majitel informován o postupu léčby zvířete. Zavazuji se dodržet postupy léčby stanovené veterinárním lékařem a o aktuálním zdravotním stavu zvířete pravidelně informovat jeho majitele.
 22. V případě, že zvíře v průběhu hlídání způsobí jakoukoliv škodu, ručí za takto vzniklé škody majitel zvířete a zavazuje se převzít úhradu s tím spojených nákladů.
 23. Přijímám pouze neagresivní zvířata. V případě, že zvíře v době ubytování způsobí škodu třetím osobám, pokud někoho napadne, zraní anebo dokonce usmrtí, jdou tyto škody k tíži majitele zvířete.
 24. Majitel zvířete souhlasí s pořízením fotodokumentace svého zvířete z hlídání a jejího dalšího použití pro potřeby společnosti Petland.
 25. Majitel zvířete je oprávněn požadovat, aby mu bylo zvířete vydáno před ukončením sjednané doby hlídání, ale na výši platby to nebude mít vliv, bude vyzván k uhrazení ceny za celý domluvený termín hlídání.
 26. Při vyzvednutí zvířete je majitel povinen si své zvíře zkontrolovat a v případě jakýchkoli nedostatků se obě strany zavazují sepsat protokol, kde budou tyto nedostatky popsány. Bez sepsání protokolu se má za to, že zvíře bylo předáno v pořádku. Majitel zvířete je také povinen při vyzvednutí zvířete zkontrolovat všechny jemu předávané věci a v případě, že něco chybí, mě o tom bude neprodleně informovat.
 27. V případě hlídání zvířete u majitele doma je majitel zvířete povinen mě informovat, zda v době hlídání bude mít přístup do bytu i někdo další. Zároveň musím být informovaná o tom, že je domácnost monitorovaná kamerou (z důvodu GDPR). Majitel zvířete je dále povinen zvířeti připravit krmení, léky a nezbytné potřeby na celou dobu hlídání. V případě nedostatečného množství krmení ho zajistím a náklady vyúčtuji majiteli zvířete při vracení klíčů. Majitel zvířete je dále povinen mě po svém návratu domů informovat formou sms nebo e-mailem o tom, že byt i zvíře byly shledány po jeho návratu v pořádku. Pokud tak neučiní, má se za to, že bylo vše v takovém stavu, v  jakém mi majitel byt i zvíře předával. Pokud majitel zvířete zjistí jakékoliv nedostatky, zavazují se obě strany sepsat protokol, kde budou tyto nedostatky popsány.

Zálohy a storno podmínky

 1. Při rezervaci termínu hlídání drobného zvířete je vybírána nevratná záloha o výši 50 %, která má splatnost 7 dní. Pokud objednávka nebude uhrazena do stanoveného data, termín se uvolňuje dalším zájemcům. Záloha se platí na účet. Záloha bude odečtena od konečné částky za hlídání, která se platí při vyzvednutí zvířete.
 2. Pokud v případě hlídání drobného zvířete nebude z nějakého důvodu po domluvě vybrána záloha a hlídání bude majitelem zvířete zrušeno 8 dní a méně před jeho realizací, bude majiteli zvířete naúčtováno storno o výši zálohy, tedy 50 %.
 3. Při rezervaci termínu hlídání psa je vybírána nevratná záloha o výši 30-50 %. Zálohu je třeba zaplatit na účet nebo v hotovosti. Doplatek se platí při vyzvednutí psa.
 4. V případě hlídání zvířete v domácnosti jeho majitele či v případě venčení psa je na úvodní schůzce s předáním klíčů a podpisem smlouvy vybírána nevratná záloha o výši 50 %. Doplatek se hradí v den vrácení klíčů v hotovosti.
 5. V případě zrušení domluveného termínu hlídání zvířete, venčení psa, poradenství nebo individuálního výcviku psa v kratší době než 24 hodin před začátkem služby, činí storno 100 % z celkové částky za službu. V případě nezrušení služby a dostavení se k výkonu služby, je majiteli zvířete účtováno storno 100 % z celkové částky za službu.
 6. Pokud jsem v případě jednorázového hlídání zvířete u majitele doma nebo venčení psa již obdržela klíče od domova majitele zvířete, a zákazník službu zruší, mám nárok na 50 % z celkové částky za službu. Tato částka se zároveň vybírá jako záloha při přebírání klíčů.
 7. V případě nezrušení služby a termínu schůzky a mého dostavení se na úvodní schůzku s podpisem smlouvy a předáním klíčů, je majiteli zvířete naúčtováno storno 500 Kč.

Obchodní podmínky jsou platné s účinností od 1.5.2024.

Vyhrazuji si právo obchodní podmínky dále upravovat.

error: