Obchodní podmínky

Zde vám předkládáme naše obchodní podmínky. Jakkoliv se vám mohou zdát přísné, prosím, mějte na paměti, že jsme solidní společnost, která funguje především na důvěře mezi námi a našimi zákazníky. Důvěry našich zákazníků si velice vážíme, protože víme, jak lehké je se v někom zklamat. Jsme si vědomy, že jsme si jejich důvěru zasloužily poctivou, profesionální, letitou a někdy skutečně těžkou prací, byť je práce se zvířaty životním posláním. Láskou ke zvířatům žijeme, a to tak, že jim věnujeme absolutně vše z nás, dokonce i náš volný čas. Děláme svou práci nejlépe, jak umíme. Bohužel se poslední dobou čím dál častěji najdou lidé, kteří zneužívají toho, jaké jsme a co děláme. Nám to mnohdy zbytečně kazí chuť do práce a bere nám to hodně energie, kterou bychom jinak mohly věnovat se vší radostí právě vašim zvířatům. Proto jsme se rozhodly přistoupit k těmto obchodním podmínkám…Děkujeme za pochopení a všem, kteří nás znají a dělají naši práci radostnější.

Všeobecné podmínky

 1. Objednávky služeb jsou vyřizovány přes majitelku společnosti Hlídání mazlíčků Petland – Anetu Baklovou. Dovolujeme si ukončit spolupráci s těmi, kteří toto pravidlo nerespektují.
 2. Naše služby je možné objednat pouze vyplněním formuláře závazné objednávky nebo po webové kalkulačky.
 3. Odesláním objednávky našich služeb majitel zvířete souhlasí s aktuálním ceníkem našich služeb, který najde zde a s našimi obchodními podmínkami. Odesláním objednávkového formuláře, formuláře webové kalkulačky nebo registrace pro odeslání komentáře na tomto webu také souhlasí se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 95/46/ES (GDPR). Souhlas uděluje na dobu neurčitou ode dne jeho udělení a má právo na vymazání svých osobních údajů. Více informací v Zásadách ochrany osobních údajů.
 4. Odesláním objednávky našich služeb majitel zvířete souhlasí s aktuálním ceníkem našich služeb, které najdete zde, a s našimi obchodními podmínkami.
 5. Při rezervaci termínu hlídání zvířete vybíráme nevratnou zálohu o výši 30-50 % (viz níže Zálohy a storno podmínky).
 6. Stálí zákazníci jsou před začátkem hlídání povinni nám nahlásit případnou změnu bydliště a emailového či telefonického kontaktu. Všichni zákazníci mohou být vyzváni k tomu, aby nám nechali náhradní kontakt na někoho, s kým se budeme moci spojit v případě, že spojení se majitelem zvířete nebude možné.
 7. Majitel zvířete nás před hlídáním musí seznámit s povahou svého zvířete, především s tolerancí lidí a ostatních zvířat. Majitel zvířete je povinen nás upozornit na nestandardní chování svého zvířete.
 8. Majitel zvířete je povinen nás před hlídáním informovat o zdravotním stavu zvířete, o lécích, které užívá, a jejich dávkování.
 9. Majitel zvířete souhlasí s tím, že zvíře bude během hlídání přicházet do styku s jinými zvířaty. U drobných zvířat není kontakt přímý – jedná se pouze o kontakt přes klec.
 10. Zvíře je možné přivézt/odvézt každý den v době od 8:00 do 22:00. Po domluvě je možné přivézt/odvézt zvířete i v době od 22:00 do 8:00, ale za příplatek 200 Kč.
 11. Za zvíře, které jeho majitel doveze před 12.hodinou, se platí celý den. Po 12.hodině se platí polovina ceny za daný den. Za zvíře, pro které si majitel přijede do 12 hodin, je cena za den poloviční a po 12.hodině se platí celý den.
 12. Po domluvě je možné zajistit transport zvířete po Praze a blízkém okolí za 15 Kč/km. Při převozu klece je třeba počítat ještě s manipulačním poplatkem 100 Kč/cestu.
 13. Majitel zvířete zvíře dopraví na předem domluvenou adresu v předem domluveném čase. Tolerance čekání na majitele zvířete oproti domluvenému času je 15 minut. Za každých dalších 15 minut čekání bez omluvy před domluveným termínem může být účtováno 50 Kč. Pokud bude celková doba zpoždění majitele zvířete oproti domluvenému času činit dobu delší než 30 minut, zvíře nemusí být na hlídání přijato a hlídání může být zrušeno. V takovém případě by zrušení hlídání bylo majiteli zvířete oznámeno telefonicky nebo formou sms, v případě, že nebude možné se s ním telefonicky spojit.
 14. Pokud se v případě hlídání zvířete nebo stříhání srsti zvířete nedostaví majitel zvířete na předání zvířete bez omluvy před domluveným termínem, automaticky s ním ukončujeme jakoukoliv budoucí spolupráci.
 15. Vyhrazujeme si právo nepřijmout na hlídání zvíře, které jeví známky nemoci. Zvířata se zdravotním problémem nepřijímáme bez písemné zprávy od veterinárního lékaře o jeho nemoci a léčbě. Infekční zvířata nepřijímáme v žádném případě. Dále si vyhrazujeme nepřijmout na hlídání zvíře bez platného očkování – u psů, koček a fretek proti vzteklině a u králíků proti králičímu moru a myxomatóze. Na hlídání nepřijímáme zvířata s parazity.
 16. V případě, že se zvíře nebude jevit zcela zdravé a bude přijato nebo bude již nějakou dobu u nás, bude přemístěno do karanténních prostor a majiteli zvířete bude účtován poplatek 100 Kč na den. Karanténní poplatek mohou platit i majitelé, jejichž zvíře nemá platné očkování nebo o očkování neexistuje důkaz (očkovací průkaz).
 17. Majitel zvířete (psa, kočky, fretky a králíka) je povinen nám v den předání zvířete předat i očkovací průkaz s potvrzením o vyžadovaném nebo státem daném očkování. Majitel psa je dle vyhlášky č. 302/2017 Sb. veterinárního zákona č. 166/1999 Sb. povinen mít svého psa očipovaného a s platným očkováním proti vzteklině. Číslo mikročipu musí být uvedeno v očkovacím průkazu nebo pasu psa. Štěňata musí být označena mikročipem nejpozději v době prvního očkování proti vzteklině, tedy v půl roce věku.
 18. Majitel zvířete je dále povinen nám v den předání zvířete předat i krmení a léky, které zvíře užívá. V případě nedostatečného množství krmení na pobyt zvířete krmení zajistíme a náklady vyúčtujeme dle aktuálního ceníku majiteli zvířete při jeho vyzvednutí.
 19. Zavazujeme se zvířeti zajistit ubytování a nezbytnou péči s ohledem na jeho zdravotní stav a jeho potřeby spočívající především v krmení a venčení zvířete.
 20. Pokud dojde k poranění či onemocnění zvířete v průběhu hlídání, jdou veškeré náklady k tíži jeho majitele, a to včetně dopravy k veterinárnímu lékaři, kdy je 1 km účtován za 15 Kč. Za čekání u veterinárního lékaře je účtováno 200 Kč/hod. V případě onemocnění zvířete bude jeho majitel informován o postupu léčby zvířete. Zavazujeme se dodržet postupy léčby stanovené veterinárním lékařem a o aktuálním zdravotním stavu zvířete pravidelně informovat jeho majitele.
 21. V případě, že zvíře v průběhu hlídání způsobí jakoukoliv škodu, ručí za takto vzniklé škody majitel zvířete a zavazuje se převzít úhradu s tím spojených nákladů.
 22. Přijímáme pouze neagresivní zvířata. V případě, že zvíře v době ubytování způsobí škodu třetím osobám, pokud někoho napadne, zraní anebo dokonce usmrtí, jdou tyto škody k tíži majitele zvířete.
 23. Majitel zvířete souhlasí s pořízením fotodokumentace svého zvířete z hlídání a jejího dalšího použití pro potřeby společnosti Hlídání mazlíčků Petland.
 24. Majitel zvířete je oprávněn požadovat, aby mu bylo zvířete vydáno před ukončením sjednané doby hlídání. V takovém případě však může být majitel zvířete vyzván k uhrazení ceny za celou domluvenou dobu hlídání.
 25. Majitel zvířete je povinen si zvíře vyzvednout v dohodnutém termínu na předem domluveném místě. Tolerance čekání na majitele zvířete oproti domluvenému času je 15 minut. Za každých dalších 15 minut čekání bez omluvy před domluveným termínem může být účtováno 50 Kč. Po 30 minutách čekání může být majitel zvířete vyzván k vyzvednutí zvířete v jiném termínu, a to buď telefonicky nebo formou sms, v případě, že nebude možné se s ním telefonicky spojit.
 26. Nevyzvedne-li si své zvíře v den ukončení hlídání, bude vyzván k vyzvednutí zvířete v náhradním termínu. Za každý den prodlení oproti původnímu termínu vyzvednutí může být k ceně za hlídání účtována smluvní pokuta, která činí sazbu za den hlídání stanovenou aktuálním ceníkem + 20 %.
 27. Při vyzvednutí zvířete je majitel zvířete povinen své zvíře zkontrolovat a v případě jakýchkoli nedostatků se obě strany zavazují sepsat protokol, kde budou tyto nedostatky popsány. Bez sepsání protokolu se má za to, že zvíře bylo předáno v pořádku. Majitel zvířete je také povinen při vyzvednutí zvířete zkontrolovat všechny jemu předávané věci a v případě, že něco chybí, nás ihned informovat.
 28. V případě hlídání zvířete u majitele doma je majitel zvířete povinen nám sdělit, jestli v době hlídání bude mít přístup do bytu i někdo další. Majitel zvířete je dále povinen zvířeti připravit krmení, léky a nezbytné potřeby nutné k hlídání na celou dobu hlídání. V případě nedostatečného množství krmení ho zajistíme a náklady vyúčtujeme majiteli zvířete při vracení klíčů od bytu. Majitel zvířete je dále povinen nás ihned po svém návratu informovat formou sms nebo emailem o tom, že byt i zvíře byly převzaty v pořádku. Pokud tak neučiní, má se za to, že bylo vše v takovém stavu, v  jakém majitel zvířete byt i zvíře předával. Pokud majitel zvířete zjistí jakékoliv nedostatky, zavazují se obě strany sepsat protokol, kde budou tyto nedostatky popsány.

Zálohy a storno podmínky

 1. Při rezervaci termínu hlídání drobného zvířete u nás je vybírána nevratná záloha o výši 50 %, která má splatnost 7 dní. Pokud objednávka nebude uhrazena do stanoveného data, termín se uvolňuje dalším zájemcům. Záloha se platí na účet nebo hotově. Záloha vám bude odečtena od konečné částky za hlídání, která se platí při vyzvednutí zvířete u nás.
 2. Pokud v případě hlídání drobného zvířete nebude z nějakého důvodu po domluvě vybrána záloha a hlídání bude majitelem zvířete zrušeno 7 dní a méně před jeho realizací, bude majiteli zvířete naúčtováno storno o výši zálohy, tedy 50 %.
 3. Při rezervaci termínu hlídání psa nebo kočky u nás je vybírána nevratná záloha o výši 30-50 %. Zálohu je třeba zaplatit na účet. Doplatek se platí při předání zvířete na hlídání.
 4. V případě hlídání zvířete či návštěv u majitele zvířete či venčení psa je při předávání klíčů a podpisu smlouvy vybírána nevratná záloha o výši 50 %.
 5. V případě zrušení pravidelného hlídání zvířete, venčení psa nebo individuálního výcviku psa v kratší době než 48 hodin před začátkem služby, činí storno 50 % z celkové částky za službu. V případě zrušení v kratší době než 24 hodin před začátkem služby, činí storno 100 % z celkové částky za službu. V případě nezrušení služby a našeho dostavení k výkonu služby, je majiteli zvířete účtováno storno 100 % z celkové částky za službu.
 6. Pokud jsme v případě nárazového hlídání zvířete u majitele doma, návštěv zvířete nebo venčení psa již obdržely klíče od domova majitele zvířete, a zákazník službu zruší, máme nárok na 50 % z celkové částky za službu. Tato částka se zároveň vybírá jako záloha při přebírání klíčů.
 7. V případě nezrušení služby a našeho dostavení se na seznamovací schůzku s podpisem smlouvy a předáním klíčů, je majiteli zvířete účtováno storno 500 Kč.

Vyhrazujeme si právo obchodní podmínky dále upravovat.

Obchodní podmínky jsou platné s účinností od 28.1.2020.